Để hoàn lại sản phẩm mà bạn đã chia sẻ, hãy liên lạc với bộ phận hỗ trợ của chúng tôi qua số điện thoại 18007100 hoặc liên hệ với tư vấn viên VietnamWorks của bạn.

Lưu ý:

  • Bạn chỉ có thể hoàn lại những sản phẩm bạn đã chia sẻ, cụ thể là:

Nếu bạn chia sẻ 100 gói đăng tuyển việc làm cho 1 tài khoản khác và người dùng tài khoản đó đã sử dụng hết 40 gói trong số 100 gói đó thì bạn chỉ có thể hoàn lại 60 gói.

Để xem lại những sản phẩm mà bạn đã hoàn lại, click chọn Xem chi tiết

chiasesp6

1 cửa sổ hiện ra thông báo số lượng sản phẩm đã hoàn lại.

chiasesp7

(26)