Trạng Thái Ứng Viên

Trạng thái cũ và trạng thái mới Trước đây, mỗi ứng viên có các trạng thái sau: ● Chưa xem ● Đã xem ● Đủ điều kiện ● Mời phỏng […]

Đọc Thêm