1. Truy cập trang web nhà tuyển dụng VietnamWorks

2. Trên thanh tiêu đề, nhấp vào “Ứng viên”

3. Chọn tab phụ “Theo việc làm” 

 

4. Chọn việc làm tuyển dụng mà bạn cần thiết lập tên việc làm.

 

5. Bấm chọn nút […] và chọn tiếp Thêm tên công việc từ nguồn ngoài


6. Cửa sổ Thêm tên công việc từ nguồn khác hiện ra, ở cửa sổ này bạn có thể thiết lập tên việc làm bạn đã đăng tuyển ở một platform tuyển dụng khác bao gồm tên việc làm và nguồn. 

Ví du: Bạn có một việc làm đang đăng tuyển ở VietnamWorks tên là PHP developer. Ở một platform tuyển dụng khác (Ví dụ: Navigosgroup), bạn đăng tuyển một việc làm với tên Senior PHP developer. Bạn hãy thiết lập tên việc làm như sau.

Sau khi thiết lập xong, hãy kích hoạt VietnamWorks email để có thể đăng tuyển ở những nơi khác. 

(19)