1. Từ danh sách ứng tuyển (bảng tuyển dụng)

Để sử dụng mẫu email, hãy chuyển đến chế độ xem danh sách ứng tuyển trong bảng tuyển dụng, chọn bài đăng tuyển dụng mà bạn vừa đặt mẫu email

dùng

Kéo ứng viên của bạn từ bước kiểm tra năng lực sang bước “Phỏng vấn với trưởng phòng” 

dùng1

Màn hình gửi email xuất hiện để xác nhận việc gửi email đến ứng viên mà bạn vừa kéo. Bạn có thể CC sang email khác trong trường CC hoặc sửa đổi nội dung email theo cách của bạn. LƯU Ý: Bạn chỉ có thể CC khi đang ở tài khoản Admin.

dùng2

Bạn cũng có thể gửi bản sao tới email hiện tại của mình bằng cách chọn Gửi một bản sao đến địa chỉ email của tôi”

dùng3

Chọn hộp “Lưu cập nhật cho mẫu email này” nếu bạn muốn lưu trữ sửa đổi email của mình làm mặc định. LƯU Ý: Bạn cần có quyền quản lý mẫu email để thực thi chức năng này.

dùng4

Sau khi xác nhận gửi email cho ứng viên, hãy nhấp vào nút “Xem trước” để xem email gửi đi.

dùng5

Nhấp vào nút “Gửi” để gửi email cho ứng viên.

dùng6

Bạn cũng có thể gửi email cho ứng viên mà không cần thay đổi trạng thái của họ bằng cách nhấp vào menu trên từng ứng viên.

Dùng7

Chọn “Gửi mẫu email”

dùng8

Từ đây, bạn có thể sửa đổi và gửi email cho ứng viên một cách bình thường

dùng9

2. Từ danh sách Ứng viên (chế độ danh sách)

Để sử dụng mẫu email, hãy chuyển đến chế độ xem ứng viên trong danh sách ứng tuyển, chọn cho bạn bài đăng tuyển dụng mà bạn vừa cài đặt mẫu email

dùng10

Trong màn hình này, bạn có thể thay đổi trạng thái ứng viên mà không cần kéo thả ứng viên

dùng11

Thay đổi trạng thái ứng viên thành “Phỏng vấn với trưởng phòng”

dùng12

Một màn hình bật lên để xác nhận việc gửi email cho ứng viên mà bạn vừa thay đổi trạng thái. Bạn có thể CC sang email khác trong trường CC hoặc sửa đổi nội dung email theo cách của bạn.

dùng13

3. Từ chi tiết ứng viên

Để sử dụng mẫu email, từ danh sách ứng tuyển, nhấp chuột phải vào ứng viên, chọn “Xem thông tin” để chuyển đến trang Chi tiết ứng viên.

dùng14

Từ chi tiết ứng viên, bạn có thể thay đổi trạng thái ứng viên từ danh sách

dùng15

và gửi email cho ứng viên.

dùng16

(172)