Để tham gia và trở thành thành viên của CLP, Khách hàng phải thỏa mãn các điều kiện sau:

  • Khách hàng mới hoặc Khách hàng hiện tại mua dịch vụ của VietnamWorks (áp dụng cho cả hình thức đặt mua dịch vụ và thanh toán online) và có đơn hàng (Purchase Order – viết tắt là PO) được chấp nhận bởi Phòng Tài chính và Kế toán của VietnamWorks từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2018 (“Thời hạn Giao dịch”).
  • Khách hàng đáp ứng được điều kiện về tổng giá trị đơn hàng tích lũy được trong Thời hạn Giao dịch theo bảng dưới đây.
  • Khách hàng phải thanh toán đầy đủ giá trị PO mà Khách hàng đã đặt mua trong Thời hạn Giao dịch và không nằm trong danh sách nợ xấu của VietnamWorks.
  • Khách hàng hiện đang là Khách hàng thân thiết theo chương trình CLP 2015, CLP 2016 và CLP 2017 phải tích lũy giá trị đơn hàng từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2018 để trở thành thành viên của CLP 2018.
  • Chương trình Khách hàng Thân thiết 2018 không áp dụng đối với Khách hàng là doanh nghiệp hoặc cá nhân hoạt động, kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ việc làm hoặc môi giới nhân sự.
Danh hiệu thành viên Bạc Vàng Bạch Kim Kim Cương
Tổng giá trị đơn hàng tích lũy Từ 34.500.000 VND đến dưới 69.000.000 VND Từ 69.000.000 VND đến dưới 115.000.000 VND Từ 115.000.000 VND đến dưới 230.000.000 VND Từ 230.000.000 VND  trở lên

(120)