Trường hợp 1: Đơn hàng này được tặng từ các chương trình khuyến mãi của VietnamWorks.

Trường hợp 2: Đơn hàng này được chấp nhận bởi Phòng Tài chính và Kế toán của VietnamWorks trước ngày 15/8/2016, trước khi VietnamWorks triển khai hóa đơn điện tử.

E-invoice before 0815 VietnamWorks VIET

(264)