Trên trang “Cho nhà tuyển dụng”, sau khi đăng nhập

  1. Mở trang “Quản Lý Đơn Hàng
  2. Chọn mục “Đang Sử Dụng” để kiểm tra các đơn hàng còn trong thời hạn sử dụng.

 kiểm tra đơn hàng

  1. Nhấp chọn mục “Hết hạn” để kiểm tra các đơn hàng đã kích hoạt hoặc hết hạn sử dụng dịch vụ.

Kiểm tra đơn hàng1

(377)