Mở trang “Việc làm”, chọn mục Đang hiển thị”

Ngày hết hạn sẽ hiển thị ở cột “Hết hạn”, bên cạnh vị trí đăng tuyển bạn cần kiểm tra (Ví dụ: Hết hạn trong 30 ngày, nghĩa là vị trí này còn hiển thị trên website VietnamWorks 30 ngày)

11.1

(306)