1. Mở trang “Việc Làm”, chọn mục (Đang hiển thị/ Đang ẩn/ Đã hết hạn) có tin tuyển dụng bạn cần xuất thành file Excel (Ví dụ bên dưới chọn tin tuyển dụng trong mục “Đã hết hạn”)
  2. Chọn thời gian hết hạn của vị trí cần đăng tuyển ở ô bên phải
  3. Nhấp nút “Export to Excel”

*Chức năng này chỉ áp dụng tải danh sách cho những vị trí đăng tuyển trên 6 tháng trở lên.

8.1

  1. Chọn thư mục cần lưu trên máy tính, nhấp “Save”
  1. Mở file Excel vừa được lưu, trong file có tất cả các vị trí trong mục quý khách đã chọn (Ví dụ mục “Đã hết hạn”)

File báo cáo sẽ có nội dung như sau:

8.3

(214)