Báo cáo này trình bày cho bạn tỷ lệ hiện tại của tất cả trạng thái ứng viên, cho một công việc hoặc cho tất cả các công việc bạn đã đăng

baocaotinhtrang

Bằng cách nhấp vào các phần của biểu đồ tròn, bạn sẽ thấy số lượng ứng viên của một trạng thái tại thời điểm này và tỉ trọng so với tổng thể.

Bạn cũng có thể bao gồm/ loại trừ một trạng thái khỏi biểu đồ bằng cách chọn nó trong danh sách ở phía bên phải. Vô hiệu hóa trạng thái có nghĩa là loại trừ , và tất cả các tỷ lệ phần trăm khác sẽ được tính toán lại.

Ghi chú:

  • Nếu bạn chọn một công việc cụ thể, Kiểm tra năng lực sẽ được chia thành các vòng nhỏ hơn – được thiết lập trong quy trình tuyển dụng cho công việc

baocaotinhtrang1

Nếu bạn chọn tất cả các công việc, bất kể một ứng viên đã trải qua bao nhiêu vòng trong bước 3, hệ thống sẽ chỉ ghi 1 lần trong bước Kiểm tra năng lực.
Báo cáo sẽ chỉ tính các công việc được đăng trong vòng 13 tháng qua

baocaotinhtrang2

(303)