Danh Sách Đen là tính năng giúp nhà tuyển dụng ngăn chặn và quản lý những ứng viên có hành vi spam khi ứng tuyển vào các vị trí đang đăng tuyển của họ. Các ứng viên bị đưa vào Danh Sách Đen sẽ không có quyền ứng tuyển vào bất kì vị trí nào của nhà tuyển dụng này.

  • Có 2 cách để đưa ứng viên vào Danh Sách Đen:

Cách 1: Qua email thông báo ứng tuyển từ VietnamWorks

1. Mở email thông báo ứng tuyển của ứng viên cần đưa vào Danh Sách Đen

2. Chọn “Báo hồ sơ ứng tuyển này là Spam” (ở phần cuối của email)

Blacklist Email - Candidates - VietnamWorks - VIET

Cách 2: Trực tiếp trên trang web của VietnamWorks

1. Chọn mục “Ứng Viên”

2. Chọn “Theo Việc Làm”

Blacklist Account - Candidates - VietnamWorks - VIET

3. Đánh dấu chọn trước tên ứng viên cần đưa vào Danh Sách Đen

4. Chọn “Vào Danh Sách Đen”

Blacklist Account 2 - Candidates - VietnamWorks - VIET

  • Để xóa ứng viên khỏi Danh Sách Đen:

1. Chọn mục “Ứng Viên”

2. Chọn “Danh Sách Đen”

Blacklist Remove - Candidates - VietnamWorks - VIET

3. Đánh dấu chọn trước tên ứng viên cần xóa khỏi Danh Sách Đen

4. Chọn “Xóa khỏi danh sách từ chối”

Blacklist Remove 2 - Candidates - VietnamWorks - VIET

(703)