Có 2 cách thêm ứng cử viên vào Danh sách đen:
– Cách 1: Thông qua email ứng dụng từ VietnamWorks
1. Mở email thông báo ứng tuyển của ứng viên cần đưa vào Danh Sách Đen
2. Chọn “Báo hồ sơ ứng tuyển này là Spam” (ở phần cuối của email)
Danhsachden
– Cách 2: Thông qua trang web VietnamWorks:
1. Nhấp chọn ‘Ứng viên’
2. Chọn việc làm
3. Đánh dấu vào tên của các ứng viên sẽ được thêm vào Danh sách đen
4. Chọn ‘Vào danh sách đen’
danhsachdenn1
● Để xóa ứng viên khỏi Danh Sách Đen:
1. Chọn mục “Ứng Viên”
2. Chọn “Danh Sách Đen”
danhsachden3
3. Đánh dấu chọn trước tên ứng viên cần xóa khỏi Danh Sách Đen
4. Chọn “Xóa khỏi danh sách từ chối”

(4018)