1. Cách mở trang Chi Tiết Hồ Sơ

Nhấp vào tên của ứng viên để mở trang thông tin Chi Tiết Hồ SơCandidates Details Vie1

  1. Nội dung trang Chi Tiết Hồ Sơ

Trang Chi Tiết Hồ Sơ có 4 mục chính:

  1. Quay trở về trang Danh Sách Ứng Viên
  2. Thông tin liên hệ, thẻ từ khóa, ghi chú, và thao tác
  3. Tóm tắt thông tin của ứng viên
  4. Chi tiết hồ sơ ứng viênCandidates Details 2Vie

Thay vì di chuyển các hồ sơ ứng viên vào từng thư mục  (như vậy mỗi hồ sơ ứng viên chỉ thuộc về 01 thư mục duy nhất), giờ đây bạn có thể sắp xếp các hồ sơ ứng viên bằng các thẻ từ khóa, cũng giống như cách bạn sắp xếp các tài liệu, bạn có thể tạo bất kì thẻ nào: người chịu trách nhiệm, tình trạng, kĩ năng ngoại ngữ…để bạn có thể tìm thấy hồ sơ dễ hàng hơn về sau.Candidates Details 3Vie Candidates Details 4Vie

Bên cạnh thẻ từ khóa, bạn cũng có thể tạo các ghi chú cho các hồ sơ.Candidates Details 5Vie

Dưới đây là biểu mẫu thẻ từ khóa và ghi chú được hiển thị trong hồ sơ.Candidates Details 6Vie

Cách tải Hồ sơ ứng viên theo việc làm

*Tải từng hồ sơ: Ấn vào nút có ký hiệu tải hồ sơ cho từng hồ sơ tương ứng.

Vie1

*Tải tất cả hồ sơ: Chọn dấu tích xanh tất cả hồ sơ cần tải, ấn nút tải hồ sơ

vie2

Nhận được thông báo đồng ý tải hồ sơ, ấn nút “Tải Hồ Sơ” để tải số lượng hồ sơ về máy tính của bạn.

vie3

 

(353)