Mục QLUV có 2 trang: Trang Danh Sách Ứng Viên và Trang chi Tiết ứng viên

 1. Cách đăng nhập danh sách ứng viên

Nếu bạn đang ở trang “Việc làm”, vui lòng nhấp vào “Chức danh công việc” hoặc “Hồ sơ ứng viên”. Trang Danh sách ứng viên sẽ hiển thị tất cả các ứng viên đã ứng tuyển cho vị trí.Candidates Management 1vie

Bạn cũng có thể đăng nhập vào trang danh sách ứng viên từ mục “Ứng viên” >> “Theo việc làm”.Candidates Management 2vie

 1. Trang danh sách ứng viên có những gì?

Mục “Theo việc làm” sẽ hiển thị tối đa 20 công việc gần đây nhất được đăng. Chọn 1 công việc ở đây, trang danh sách ứng viên sẽ hiển thị tất cả các ứng viên đã ứng tuyển cho vị trí.Candidates Management 3vi

Trang có 2 mục chính

 1. Thông tin ứng viên
 • Hình đại diện
 • Tên
 • Hiển thị ứng viên có nộp đơn cho những vị trí khác
 • Chức danh của ứng viên
 • Công ty gần đây nhất của ứng viên
 • Bằng cấp cao nhất
 • Địa chỉ
 • Số năm kinh nghiệm
 • Ngày ứng tuyển

2.Thao tác:

 • Gửi tin nhắn cho ứng ứng viên
 • Tải hồ sơ về máy
 • Đánh dấu hồ sơ không đạt yêu cầu
 • Đánh dấu hồ sơ đạt yêu cầu và chọn tình trạng cho hồ sơ: “đủ điều kiện”, “mời phỏng vấn”, “đã gửi email”, hoặc “phỏng vấn thành công”

Bạn cũng có thể chọn nhiều hồ sơ và:

 • Xuất ra Excel
 • Cho “Vào danh sách đen”
 • “Xóa” những hồ sơ ứng viên không phù hợp

Để xuất tất cả các ứng viên của một vị trí, nhấp vào “Xuất  ra Excel” mà không cần chọn bất kì ứng viên cụ thể nào.Candidates Management 4vie

Bạn có thể lọc ứng viên theo từng tình trạng cụ thể như sau:Candidates Management 5vie

(217)