1. Hồ sơ đã xem thông tin liên hệ

Bước 1: Vào trang “Ứng viên”, mục “Theo tìm kiếm hồ sơ”, trang web sẽ liệt kê tất cả những hồ sơ đã xem thông tin liên hệ

Cách tạo thư mục để lưu CV (Viet)Bước 2: Chọn hồ sơ cần lưu vào cùng thư mục, nhấp “Thêm vào thư mục này” trong phần “Đưa vào thư mục

Cách tạo thư mục để lưu CV (Viet)

 Bước 3: Nhập tên cho thư mục muốn tạo trong phần “Tên thư mục”, nhấn nút “Tạo”

Cách tạo thư mục để lưu CV (Viet)Bước 4: Danh sách những thư mục đã tạo sẽ được lưu ở mục “Hồ sơ hoàn chỉnh”

10-6-2017 3-11-04 PM

     2. Hồ sơ đã lưu

Bước 1: Ở trang “Ứng viên”,nhấp cột “Hồ sơ đã lưu”, trang web sẽ liệt kê tất cả những hồ sơ đã lưu

Cách tạo thư mục để lưu CV (Viet)

Bước 2: Chọn và tạo thư mục tương tự như đối với hồ sơ đã xem thông tin liên hệ

Bước 3: Danh sách những thư mục đã tạo sẽ được lưu ở cột “Hồ sơ đã lưu”

Cách tạo thư mục để lưu CV (Viet)

(1303)