Bạn biết được hồ sơ nào đã được mua hoặc đã xem bằng cách nhìn vào các dấu hiệu của kết quả ứng viên:

daxem

ĐỊNH DẠNG TRẠNG THÁI
Tên ứng viên được gắn thẻ: daxemicon Hồ sơ đã xem
Tên ứng cử viên in đậm: Hồ sơ mới, CHƯA xem
Tên ứng cử viên được gắn thẻ:status da mua Thông tin liên hệ của hồ sơ đã được mua

(377)