Trên danh sách kết quả tìm kiếm hồ sơ, bên cạnh tên ứng viên sẽ hiển thị trạng thái như sau:

– Đã mua: Hồ sơ đã sử dụng gói Tìm Kiếm Hồ Sơ để xem thông tin liên hệ

– Hồ sơ chưa sử dụng điểm sẽ không hiển thị trạng thái “đã mua” bên cạnh tên ứng viên.

RSCD

 

(185)