Số điểm trong gói “Xem hồ sơ” sẽ được tính dựa trên cấp bậc mà ứng viên đã cung cấp, cụ thể:

1 điểm: đối với hồ sơ cấp bậc Mới tốt nghiệp

2 điểm: đối với hồ sơ cấp bậc Nhân viên

3 điểm: đối với hồ sơ cấp bậc Trưởng phòng trở lên

10 credits: đối với hồ sơ tiếng Nhật trình độ Trung cấp trở lên

–  Hồ sơ kết hợp tiêu chí Cấp Bậc và Trình Độ tiếng Nhật sẽ được tính theo tiêu chí có số điểm lớn hơn  Ví dụ:

+ 3 điểm: đối với hồ sơ cấp bậc Trưởng Phòng (3 điểm) và có trình độ tiếng Nhật Sơ Cấp (1 điểm)

+ 10 điểm: đối với hồ sơ cấp bậc Trưởng Phòng (3 điểm) và có trình độ tiếng Nhật Cao Cấp (10 điểm)

(730)