Trên danh sách kết quả tìm kiếm hồ sơ, bên cạnh tên ứng viên sẽ hiển thị trạng thái như sau:

– Đã Xem: Hồ sơ đã được quý khách ấn vào xem (Chưa lưu hoặc chưa xem chi tiết thông tin liên lạc) 

Đã Xem Chi Tiết: Hồ sơ đã sử dụng gói Tìm Kiếm Hồ Sơ để xem thông tin liên hệ

5

Lưu ý: Thông tin của hồ sơ đã chọn chỉ được lưu trên tài khoản trong vòng 60 ngày kể từ ngày gói Xem hồ sơ hết hạn.

 

(651)