Bước 1: Vào trang “Quản Lý Đơn Hàng”, mục “Hết hạn”, trang web sẽ liệt kê tất cả những đơn hàng và gói Xem hồ sơ đã sử dụng

Bước 2: Nhấp “Xem báo cáo hồ sơ” ở cột “Thao tác” của gói Xem hồ sơ cần kiểm tra: màn hình sẽ hiển thị thông tin về gói xem hồ sơ, bao gồm số điểm còn lại, ngày kích hoạt, ngày hết hạn và số điểm bạn đã dùng trong từng ngày6.1

Bước 3: Nhấp “Xuất danh sách Excel” và chọn thư mục cần lưu trên máy tính, nhấp “Save”6.2

File được lưu sẽ có nội dung như sau:

6.3

(305)