Bạn không thể kích hoạt gói “Xem hồ sơ” vì chưa dùng hết số điểm trong gói “Xem hồ sơ” hiện tại.

Bạn chỉ có thể tiếp tục sử dụng gói dịch vụ mới khi:

  • Số điểm còn lại trong gói “Xem hồ sơ” hiện tại được sử dụng hết
  • Gói “Xem hồ sơ” hiện tại đã hết hạn

Xem hướng dẫn kích hoạt gói Xem hồ sơ tại đây

 

(175)