VietnamWorks vừa cập nhật thêm tính năng mới giúp ứng viên có thể nhận những thông báo việc làm mới ngay trên cửa sổ trình duyệt dù bạn không truy cập VietnamWorks tại thời điểm đó. Điều này giúp ứng viên cập nhật những việc làm phù hợp mới nhất một cách nhanh chóng và kịp thời.

● Nhấp vào biểu tượng chuông đỏ để đăng ký sử dụng thông báo việc làm trên trình duyệt.

2

● Nhấp Subscribe để đăng ký nhận thông báo trên trình duyệt.

3

Lưu ý:
● Bạn cần phải đăng ký nhận Thông báo việc làm để có thể nhận được thông báo việc làm trên trình duyệt. Vui lòng tham khảo tại đây để đăng ký nhận Thông báo việc làm.
● Nếu trình duyệt của bạn yêu cầu cho phép bật thông báo với từng trang web cụ thể,vui lòng nhấp Cho phép khi được hỏi để cho phép trình duyệt hiển thị thông báo từ VietnamWorks.