• Bạn không thể bắt đầu một cuộc hội thoại với nhà tuyển dụng trước, bạn chỉ có thể nhận được tin nhắn từ nhà tuyển dụng và trả lời tin nhắn đó.

VietnamWorks