• Chức năng Việc làm phù hợp không có tiện ích “Nộp đơn tất cả”. Bạn có thể ứng tuyển bằng cách nhấn “Nộp đơn” cho từng tin đăng tuyển.

VietnamWorks