Bạn có thể ẩn hồ sơ của bạn trên VietnamWorks với tối đa 9 Công ty.