Để xoá tài khoản trên VietnamWorks, bạn vui lòng gửi email yêu cầu xóa tài khoản về contact@vietnamworks.com bằng email bạn muốn xóa. VietnamWorks sẽ xoá tài khoản sau khi nhận được xác nhận từ bạn.

Lưu ý:

  • Tài khoản chỉ có thể được xóa sau sáu tháng kể từ ngày ứng tuyển hoặc chỉnh sửa hồ sơ gần nhất.
  • Sau khi xóa, tài khoản sẽ mất hết thông tin bao gồm hồ sơ, các công việc đã ứng tuyển và không thể phục hồi được. Bạn nên cân nhắc kỹ trước khi gửi yêu cầu xóa tài khoản về VietnamWorks.