• Trong hộp thư thoại, bạn có thể nhấp vào tên nhà tuyển dụng để xem thêm các tin đăng tuyển của nhà tuyển dụng đó.

VietnamWorks

  • Dòng trạng thái bên dưới tên nhà tuyển dụng cho bạn biết rằng bạn đã từng ứng tuyển cho vị trí nào của nhà tuyển dụng này hay chưa.

VietnamWorks