Để biết đơn ứng tuyển của bạn đã gửi thành công hay không, bạn có thể kiểm tra dựa trên các thông báo sau:

  1. Website VietnamWorks hiện ra trang: “Xin chúc mừng! Hồ sơ của bạn đã được gửi thành công …” khi bạn hoàn thành xong thao tác ứng tuyển.
  2. Quá trình bạn thao tác ứng tuyển không có thông báo lỗi. Hệ thống tự động của chúng tôi sẽ gửi đến bạn một email xác nhận bạn đã ứng tuyển vào vị trí này.
  3. Đăng nhập vào Tài khoản/ Nhấp vào biểu tượng có tên của bạn ở góc trên bên phải website/ Chọn mục Hồ sơ việc làm/ Xem Việc Làm Đã Ứng Tuyển
  4. Tại trang thông tin vị trí đã ứng tuyển, nút Nộp Đơn bị ẩn và chuyển thành Đã Nộp Đơn