Đó là những công ty có nhu cầu tuyển dụng nhân sự thường xuyên, họ trả chi phí để đăng logo trên trang chủ của VietnamWorks nhằm thu hút nhiều ứng viên. Bạn có thể nhấp vào logo Nhà Tuyển Dụng Hàng Đầu để nộp đơn ứng tuyển vào các vị trí còn trống ở các công ty này.