Bạn chỉ có thể bật chế độ cho phép tìm kiếm với một trong hai loại hồ sơ: hồ sơ trực tuyến hoặc hồ sơ đính kèm. Khi bạn đã chọn ẩn hồ sơ đối với Công ty cụ thể, hệ thống sẽ mặc định ẩn hồ sơ mà bạn đang bật chế độ cho phép tìm kiếm đối với Nhà tuyển dụng bạn đã chọn, đồng thời hồ sơ còn lại sẽ ẩn với tất cả những Nhà tuyển dụng trên VietnamWorks.