Bạn có thể ẩn hồ sơ của bạn trên VietnamWorks với tối đa 9 tên công ty và 10 tên miền email của công ty để ẩn hồ sơ