Để biết đơn ứng tuyển của bạn đã gửi thành công hay không, bạn có thể kiểm tra dựa trên những thông báo như sau:

1. Website VietnamWorks hiện ra trang: “Ứng tuyển thành công! Hồ sơ của bạn đã được gửi thành công đến Nhà Tuyển Dụng.” khi bạn hoàn thành xong thao tác ứng tuyển.

MicrosoftTeams-image (8)

2. Quá trình bạn thao tác ứng tuyển không có thông báo lỗi. Hệ thống tự động của chúng tôi sẽ gửi đến bạn một email xác nhận bạn đã ứng tuyển vào vị trí này.

10-16-2023 10-06-58 AM

3. Đăng nhập vào Tài khoản > Trên thanh tiêu đề, nhấp vào menu ở góc phải màn hình > Chọn Việc Làm Của Tôi Việc Đã Ứng Tuyển

10-16-2023 11-29-41 AM
10-16-2023 10-18-49 AM

4. Tại trang thông tin vị trí đã ứng tuyển, nút Nộp Đơn bị ẩn và chuyển thành Đã Nộp Đơn

10-16-2023 10-22-19 AM