Cách tải Hồ sơ ứng viên theo việc làm

*Tải từng hồ sơ: Ấn vào nút có ký hiệu tải hồ sơ cho từng hồ sơ tương ứng.

Vie1

*Tải tất cả hồ sơ: Chọn dấu tích xanh tất cả hồ sơ cần tải, ấn nút tải hồ sơ

vie2

Nhận được thông báo đồng ý tải hồ sơ, ấn nút “Tải Hồ Sơ” để tải số lượng hồ sơ về máy tính của bạn.

vie3

 

(192)