Thay đổi mật khẩu

Trên trang “Cho nhà tuyển dụng”, 1.  Nhấp chọn mục “Tài khoản” 2.  Nhấp chọn “Thay đổi mật khẩu” 3.  Nhập mật khẩu hiện tại 1 lần, mật khẩu mới 2 lần, sau đó […]

Đọc Thêm