Mỗi địa chỉ mail chỉ được sử dụng để đăng ký một tài khoản duy nhất trên VietnamWorks. Đối với trường hợp tạo nhầm tài khoản ở trang Ứng viên, Khách hàng có thể liên lạc trực tiếp với nhân viên phụ trách tài khoản, hoặc gửi mail yêu cầu xóa tài khoản đã tạo nhầm từ địa chỉ mail cần xóa đến: contact@vietnamworks.com.

Sau khi đã được hỗ trợ xóa tài khoản tạo nhầm, Khách hàng có thể dùng địa chỉ mail này để đăng ký lại tài khoản Nhà tuyển dụng tại: https://employer.vietnamworks.com/v2/signup

  • Lưu ý: Khi tài khoản trên trang Ứng viên đã bị xóa, những thông tin trong tài khoản sẽ không thể khôi phục.

(511)