Trước tiên, cần đảm bảo rằng trình duyệt bạn đang sử dụng nhận được toàn bộ đường dẫn hiển thị trong email. Nếu đường dẫn quá dài, nó có thể hiển thị thành 02 dòng, và dòng thứ hai bị thiếu khi bạn nhấp vào đường dẫn.

Trong trường hợp này, bạn vui lòng thao tác sao chép toàn bộ đường dẫn và dán vào Thanh địa chỉ (Address bar) trên trình duyệt, xóa khoảng trắng (nếu có) và nhấn phím Enter.