Mỗi tài khoản của người tìm việc có thể có hai hồ sơ trên VietnamWorks: hồ sơ tạo trực tuyến trên website và hồ sơ đính kèm. Hiện tại VietnamWorks không hỗ trợ chức năng xóa hồ sơ trực tuyến và hồ sơ đính kèm của ứng viên. Đối với từng loại hồ sơ, bạn sẽ có những cách cập nhật, quản lý như sau:

  • Đối với hồ sơ trực tuyến: bạn có thể sử dụng chức năng tắt/mở chức năng cho phép tìm kiếm đối với hồ sơ trực tuyến hoặc cập nhật lại hồ sơ.
  • Đối với hồ sơ đính kèm:
    1. Khi bạn ứng tuyển cho bất kỳ vị trí nào bằng hồ sơ đính kèm, hệ thống sẽ tự động lưu lại hồ sơ đó trên tài khoản của bạn.
    2. Bạn có thể sử dụng chức năng tắt/mở chức năng cho phép tìm kiếm đối với hồ sơ này.
    3. Nếu bạn không muốn sử dụng hồ sơ này để ứng tuyển nữa, bạn có thể đăng tải một hồ sơ mới hơn, hệ thống sẽ tự thay thế hồ sơ cũ của bạn bằng hồ sơ mới cập nhật.