Bạn không thể đăng nhập vào VietnamWorks, có thể do các nguyên nhân sau:

1. Bạn chưa đăng ký tài khoản trên VietnamWorks. Trong trường hợp này, bạn vui lòng thao tác đăng ký tài khoản miễn phí trên VietnamWorks.

2. Bạn đã đăng ký tài khoản thành công, nhưng chưa kích hoạt tài khoản. Sau khi đăng ký, bạn sẽ nhận được email yêu cầu xác nhận, bạn cần nhấp vào đường dẫn trong email để kích hoạt tài khoản trước khi sử dụng.

Gmail

Bạn nên kiểm tra thêm trong Bulk mail, Spam mail, Thư Rác hoặc tab Promotion (đối với Gmail như hình sau). Sau khi kiểm tra, nếu vẫn không tìm thấy email yêu cầu xác nhận từ VietnamWorks, bạn vui lòng gửi một email yêu cầu kích hoạt tài khoản đến hộp thư  contact@vietnamworks.com, chúng tôi sẽ kích hoạt tài khoản giúp bạn.

3. Bạn không nhận được email kích hoạt do đăng ký sai địa chỉ email:
– Bạn đã đăng ký không chính xác địa chỉ email.
Ví dụ: Bạn đăng ký tài khoản bằng địa chỉ email abcd@yahoo.com , trong khi địa chỉ email chính xác của bạn là abcd@yahoo.com.vn.
– Bạn cần đăng ký lại bằng địa chỉ email chính xác của bạn.