Để đảm bảo tính nghiêm túc trong quá trình ứng tuyển, mỗi ứng viên sẽ chỉ có thể nộp đơn ứng tuyển tối đa 20 vị trí tuyển dụng trong một ngày. VietnamWorks khuyến khích người tìm việc nghiên cứu, tìm hiểu kỹ các bảng tin tuyển dụng và chỉ ứng tuyển các vị trí phù hợp.

Dưới đây là thông báo sau khi ứng viên đã ứng tuyển hơn 20 vị trí trong một ngày:
1

Để biết số lượng ứng tuyển của bạn trong một ngày, bạn có thể xem tại mục Việc làm đã ứng tuyển.

Nếu bạn thấy có công việc phù hợp bạn có thế Lưu lại công việc thích hợp và tiếp tục ứng tuyển vào ngày mai.