Khi bạn ứng tuyển cho một vị trí trên website VietnamWorks, hồ sơ của bạn sẽ được gửi trực tiếp đến nhà tuyển dụng, không thông qua VietnamWorks.

Vì vậy một khi đã ứng tuyển bạn không thể lấy lại hồ sơ của mình, và chỉ được ứng tuyển một lần cho một vị trí.