Khi bạn ứng tuyển cho một vị trí trên website VietnamWorks, hồ sơ của bạn sẽ được gửi trực tiếp đến nhà tuyển dụng, không thông qua VietnamWorks. Và bạn sẽ không thể chỉnh sửa hay xóa CV tại phần đã nộp.

Vì vậy một khi đã ứng tuyển bạn không thể lấy lại hồ sơ của mình, và chỉ được ứng tuyển một lần cho một vị trí. Tuy nhiên, khi xóa tài khoản trên trang VNWs, nhà tuyển dụng sẽ không còn thấy hồ sơ của bạn.