Trong quá trình ứng tuyển nhiều công việc khác nhau, bạn có thể chỉnh sửa, thay đổi hồ sơ của mình.
1. Chọn Mục lục ở góc trên bên trái màn hình

4

2. Chọn Cập nhật hồ sơ

5

3. Cập nhật thông tin
– Ở mục Hồ sơ đính kèm, chọn Đổi để tải lên ứng dụng một hồ sơ khác
– Thường xuyên cập nhật thông tin hồ sơ để tăng khả năng nhà tuyển dụng tìm ra bạn

6